REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Câștigă o tricicletă Bentley în valoare de 3.000 lei”

Art. 1. Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Câștigă o tricicletă Bentley în valoare de 3.000 lei” (denumita in ceea ce urmeaza „Campania”) este S.C. MYSARI S.R.L. avand C.U.I. RO45502732, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J20/88/20.01.2022, cu sediul in Hateg, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 8A, Ap.4, judetul Hunedoara, (denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

(i) in format electronic, prin accesarea site-ului https://www.mysari.ro;

(ii) in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa [email protected];

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul Campaniei pe parcursul desfasurarii acesteia, avand obligatia de a anunta participantii prin publicarea pe site-ul https://www.mysari.ro cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/completare/schimbare la Regulament va deveni aplicabila. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va face obiectul unui act aditional la acest inscris, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament.

1.5. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

1.6. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul implicit al participantilor privind conditiile de participare. Participantii sunt rugati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania “Câștigă o tricicletă Bentley în valoare de 3.000 lei”  se desfasoara pe SITE-UL www/mysari.ro, in perioada 20 iulie 2023, ora 10:00:00 – 31 august 2023, ora 23:59:59.

2.2. Avand in vedere posibilitatea modificarii duratei Campaniei participantii sunt rugati sa consulte materiele de informare aferente campaniei, inclusiv site-ul Campaniei https://www.mysari.ro.

2.3. Campania se desfasoara la nivel national, inscrierile facandu-se pe platforma online

https://www.mysari.ro in urma achizitionarii oricaror doua produse din categoria BREATHE KIDS-salopete si poncho-uri pentru copii.

Art. 3. Dreptul de participare in Campanie

3.1. Pot participa in Campanie doar persoanele fizice, cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 20 iulie 2023 (inclusiv), cu domiciliul/resedinta in Romania si care, cunoscand acest Regulament, doresc sa participe la aceasta Campanie, denumite in continuare „Participanti”.

3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie:

(i) angajatii Organizatorului;

(ii) rudele de gradul I si afinii acestora, precum si angajatii societatii implicate in Campanie.

3.3. Predarea premiului poate fi un eveniment public cu caracter publicitar. Participarea la Campanie presupune posibilitatea ca, in baza acordului expres al castigatorului, persoana lui, numele, localitatea in care domiciliaza si anumite materiale foto, audio si video inregistrate de Organizator infatisand castigatorul, sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea cu marcile promovate (i.e. Bentley) insa doar in legatura cu prezenta Campanie, pentru un termen rezonabil si fara a leza imaginea ori drepturile acestuia.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea facturii fiscale fara implicarea directa a participantului potential castigator.

In cazul in care in urma verificarii se constata ca factura fiscala nu exista sau nu corespunde in intregime, participantul va fi invalidat/descalificat, iar Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea/solicitarea restituirii drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, in toate situatiile fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire de orice natura sau plata participantului descalificat/invalidat. In aceasta situatie Organizatorul va apela la rezerve, a caror procedura de validare se va supune acelorasi reguli de validare descrise in prezentul Regulament.

Art. 4. Produse participante

4.1. La aceasta Campanie participa toate produsele din categoria BREATHE KIDS-salopete si poncho-uri pentru copii (prezentate in Anexa nr. 2 a prezentului Regulament) comercializate pe site-ul www.mysari.ro, denumite în cele ce urmează ”Produsele Participante”.

4.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei prin prezentul Regulament, se considera ca orice client informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incetarea Campaniei la data de 31 august 2023, respectiv la data comunicata de catre Organizator prin materialele de comunicare, Regulament si orice alte informari realizate in mediul on-line, in cazul exceptional al modificarii perioadei Campaniei, iar orice decizie de a achizitiona Produsele Participante dupa data de incetare a Campaniei este consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs si conditiile comerciale aferente vanzarii produsului.

4.3. Produsele Participante nu vor avea o eticheta cu un ambalaj special care anunta Campania. Produsele Participante sunt prezentate in Anexa nr. 2 a prezentului Regulament.

Art. 5. Mecanica de Campanie

5.1. Pentru a putea participa in Campanie, clientii participanti trebuie sa:

(i) aiba drept de participare, potrivit prevederilor art.3 de mai sus;

(ii) achizitioneze oricare doua Produse Participante (colectia Breathe Kids);

Art. 6. Premiul Campaniei:

6.1. Premiul acestei Campanii este urmatorul si prezentat in Anexa nr. 3 a prezentului Regulament.

Nr. Crt.

Denumire

Nr. Buc.

Valoare cu TVA

1

TRICICLETĂ BENTLEY 

1

3000 lei

6.2. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare asociate primirii premiilor in afara costului initial de achizitie a Produsului(lor) Participant(e).

6.3. Identificarea se va realiza in functie de numarul facturii de achizitie.

6.4. In caz de suspiciune de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice participant, chiar si pe cei desemnati ca fiind castigatori, aflati in proces de validare, sau care au procesul de validare finalizat, fara obligatia de a aduce vreo dovada in acest sens pentru demonstrarea fraudei.

6.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au fraudat, influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite ori

au avut intentia de a provoca aceste actiuni, Organizatorul are dreptul de a elimina din Campanie si de a sesiza autoritatile competente si/sau a cere despagubiri pentru eventualele prejudicii patrimoniale si nepatrimoniale

6.6. Castigatorul premiului din cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor acestora.

6.7. Livrarea premiului constand in tricicleta Bentley, acordat in Campanie se va face prin intermediul Sameday in termen de 14 zile lucratoare de la data validarii dar nu mai tarziu de data de 21 septembrie 2023.

6.8. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului Campaniei. Modul in care Participantul castigator utilizeaza premiul se realizeaza pe propria raspundere a acestora.

6.9. Organizatorul nu isi va asuma responsabilitatea si nu va fi implicat in disputele cu privire la dreptul de proprietate asupra premiului Campaniei. Nici un litigiu avand ca obiect dreptul de proprietate asupra premiului Campaniei nu va influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care respecta prevederire acestui Regulament si este declarat castigator. Din momentul in care castigatorul intra in posesia premiului Campaniei, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea premiului acordat, in limitele legale.

Garantia pentru produsul oferit drept premiu, daca este cazul, va fi acordata in limitele si potrivit certificatului de garantie emis de catre producatorul acestuia.

CONTACT: Orice intrebari referitoare la mecanica, modul de acordare a premiului, transmiterea premiului sau orice alta intrebare privind desfasurarea Campaniei se vor adresa la:

Email: [email protected];

Art. 7. Acordarea premiilor:

7.1. Premiul constand in Tricicleta Bentley se acorda prin tragere la sorti in data de 1 septembrie 2023, din totalul participantilor care se inscriu in Campania promotionala conform mecanicii detaliate in prezentul Regulament.

7.2. In cadrul tragerii la sorti publicitare se va extrage un castigator, precum si un numar de 3 rezerve, dintre participantii care respecta mecanica de concurs prezentata in prezentul Regulament.

7.3. Tragerea la sorti in aceasta Campanie se va realiza prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie, care va selecta castigatorii dintr-o baza de date constituita in baza inscrierii la Campanie, ce contine un numar de ordine alocat fiecarei inscrieri in Campanie si factura fiscal inscris.

Castigatorii si rezervele:

 • Pentru un castigator sunt desemnate 3 rezerve, extrase tot prin tragere la sorti;
 • Se va apela la rezerve, daca din motive independente, Organizatorul nu poate lua legatura cu participantul extras castigator in termenul stabilit in Regulament. Organizatorul va incerca sa contacteze telefonic castigatorul de minim 2 ori in cele 2 zile lucratoare in intervale orare diferite;
 • Se va apela la rezerva daca in urma verificarilor efectuate se constata ca potentialul castigator este suspect de frauda;

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Pentru ca un participant sa fie validat castigator al unuia dintre premiile Campaniei, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

(i) sa indeplineasca dreptul de participare stipulat;

(ii) sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil completat in momentul in care a facut comanda, in termen de 2 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si potential castigator in scopul validarii finale si transmiterii premiului;

(iii) sa comunice/confirme nume, prenume, varsta, adresa de livrare a premiului;

(iv) sa comunice CNP-ul acesta fiind necesar pentru plata impozitului la stat aferent premiului castigat conform normelor in vigoare;

8.2. In cazul in care Participantul desemnat castigator refuza nemotivat prezentarea, respectiv transmiterea datelor solicitate, intrucat Organizatorul s-ar gasi in imposibilitatea obiectiva de a initia, de a continua sau de a finaliza procedura realizarii extragerii, contactarii, transmiterii eventualului premiu, isi rezerva dreptul de a-l invalida, fara alta comunicare ori formalitate.

8.3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a restrictiona pentru toata perioada ramasa de desfasurare, participarea la Campanie a persoanelor care incearca fraudarea Campaniei.

8.4. Anuntarea Castigatorului si a premiului castigat se va realiza prin publicarea pe www.instagram.ro/mysari in termen de maxim 3 (trei) zile de la data finalizarii intregului proces de validare, dar nu mai tarziu de data de 4 septembrie 2023.

Art. 9. Linia telefonica pusa la dispozitia participantilor

9.1. Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon 0757 620 211 pentru a afla mai multe informatii in legatura cu aceasta Campanie (conditii de participare la campanie, premiu, modalitate de acordare a premiului etc.) precum si pentru eventuale sesizari.

9.2. Programul de functionare a liniei telefonice este zilnic de luni pana joi intervalul 09:00-17:00 si vineri in intervalul 09:00-14:00, cu exceptia zilelor de sarbatori legale.

Art. 10. Protectia datelor cu caracter personal

10.1. Informatiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

10.2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

Art. 11. Incetarea inainte de termen a Campaniei

11.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

Art. 12. Litigiile si legea aplicabila

12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Art. 13. Taxe

13.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul pe venit datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar fata de premiul net obtinute conform prezentului regulament, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 14. Responsabilitate

14.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, sau a firmei S.C. MYSARI S.R.L.

14.2. Organizatorul Campaniei desi nu isi poate asuma responsabilitatea pentru produsul oferit ca premiu in cadrul Campaniei, va depune toate diligentele pentru solutionarea cu celeritate si in mod satisfacator pentru castigator a eventualelor sesizari privind neconformitatile sesizate in privinta premiului (vicii de fabricatie).

14.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(i) inregistrari efectuate dupa data de incetare a Campaniei;

(ii) inregistrari in cadrul Campaniei, trimise de Organizator dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

(iii) corectitudinea datelor personale (nume, prenume) inregistrate de participanti in cadrul Campaniei;

(iv) eventualele dispute legate de drepturile asupra facturilor inscrise in Campanie;

(v) imposibilitatea participarii la aceasta Campanie datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet;

(vi) eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participanti in legatura cu datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet si telefonie sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware);

(vii) eventualele dispute legate de facturile fiscale inscrise in Campanie;

(viii) intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorilor de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor, pe perioadele de trafic intens.

S.C. MYSARI S.R.L.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Campaniei “Câștigă o tricicletă Bentley în valoare de 3.000 lei”

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Operatorul/ii de date cu caracter personal si Imputernicitii acestora

In vederea desfasurarii Campaniei, identificarii participantilor si a eligibilitatii acestora, precum si a desemnarii castigatorilor si transmiterii premiilor este necesara prelucrarea de date cu caracter personal.

In secundar, orice persoana fizica interesata poate apela linia telefonica pusa la dispozitie, pentru a solicita mai multe informatii privind desfasurarea sau participarea in Campanie.

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanti si castigatori) vor fi prelucrate de catre:

S.C. MYSARI S.R.L., societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Hateg, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 8A, Ap.4, judetul Hunedoara, Cod Unic de Inregistrare 45502732, atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J20/88/20.01.2022 (denumita in continuare “Operatorul”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: S.C. MYSARI S.R.L., adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 8A, Ap.4, Hateg, judetul Hunedoara, telefon: 0757 620 211, email: [email protected]

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • de la Participantii in Campanie: datele cu caracter personal colectate (nume, prenume, numar de telefon mobil) necesare in scopul inscrierii in Campanie si suplimentar tipul produselor achizitionate (inclusiv produsele ce fac obiectul Campaniei) si data achizitionarii in scopul verificarii eligibilitatii participantilor. Datele sunt gestionate de S.C. MYSARI S.R.L.
 • de la Castigator: numele, prenumele, numar de telefon mobil, adresa de livrare a premiilor, adresa de e-mail, vocea si semnatura castigatorului de pe documentul de transport (AWB) sau procesul verbal de predare-primire al premiului.
 • Persoane interesate (de Campanie) care apeleaza Infoline: vocea, date solicitate pentru identificarea participantilor/ castigatorilor/ apelantilor. Separat, de la persoanele care contacteaza Organizatorul prin intermediul adresei de email [email protected] destinata Campaniei, acesta va prelucra suplimentar si adresa de e-mail.

Varsta va fi colectata doar pentru a putea verifica daca Participantii indeplinesc cerinta privind limita de varsta, conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

 1. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator in scopul inscrierii participantilor in Campanie, desemnarii castigatorului, transmiterii premiului si respectiv indeplinirii obligatiilor legale ce revin Organizatorului (plata impozitului aferent premiilor cu valoare de peste 600 Ron).

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara in vederea participarii la Campanie si acordarii premiului.

Refuzul furnizarii acestora va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

 • a interesului legitim a Operatorului in ce priveste prevenirea si combaterea fraudelor, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei si asigurarea dovezilor privind comunicarea cu participantii (inregistrarea apelurilor Infoline), realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor acestora
 • indeplinirii obligatiilor legale care revin in sarcina Organizatorul in ce priveste plata impozitului aferente premiilor cu o valoare de peste 600 Ron, solutionarea cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, publicarea listei castigatorilor pe site-ul Campaniei.
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

5.1. Datele personale sunt obtinute direct de la Participanti. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, Participantii/Castigatorul inteleg ca datele lor personale sunt prelucrate in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiului acordat in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

 • S.C. MYSARI S.R.L. va desfasura urmatoarele activitati:

– efectueaza tragerea la sorti;

– valideaza Participantii pentru indeplinirea tuturor conditiilor de participare;

– gestioneaza, in conditii de deplina siguranta, datele cu caracter personal al castigatorului in Campanie si prelucreaza aceste date in scopul transmiterii premiului;

– asigura comunicarea cu participantii si alte persoane interesate prin intermediul Infoline si a adresei de e-mail destinate Campaniei;

– inregistreaza apelurile si corespondenta purtate cu participantii si alte persoane interesate prin intermediul Infoline si adresei de e-mail destinate Campaniei;

– distruge/sterge datele cu caracter personal ale participantilor/apelantilor Infoline dupa incetarea tuturor activitatilor legate de desfasurarea Campaniei.

– publica numele si prenumele castigatorului desemnat prin tragere la sorti conform obligatiilor legale pe https://www.instagram.ro/mysari pana la data 4 septembrie 2023

– dezvolta si administreaza pagina pe care se vor face inscrierile/comenzile.

 • Organizatorul va desfasura urmatoarele activitati:

– vireaza impozitul aferent premiului castigat si depune declaratiile (continand numele castigatorilor si CNP-ul) privind impozitul pe castig (pentru premiile ce depasesc 600 Ron) autoritatilor competente.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de Operator timp de 3 luni de de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale Participantului declarat castigator vor fi stocate de Operator timp de 5 ani de la incheierea Campaniei, conform normelor fiscale.

Apelurile Infoline aferente Campaniei se pastreaza de Operator 6 luni de la terminarea Campaniei, ulterior se distrug.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 3 luni de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotie.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate urmatoarele

drepturi:

(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(v) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vi) dreptul la portabilitate a datelor;

(vii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionatle anterior fie apeland numarul de telefon 0757 620 211, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 8A, Ap.4, Hateg, Hunedoara, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected].

Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termen de cel mult o luna de zile de la primirea solicitarii, conform obligatiilor legale.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”).

ANEXA 2|PRODUSE PARTICIPANTE

1.     Poncho Jungle din Muselina
2.     Poncho Chocolate din Muselina
3.     Poncho Vanilla din Muselina
4.     Salopeta Jungle din Muselina
5.     Salopeta Chocolate din Muselina
6.     Salopeta Milky din Muselina
7.     Salopeta Vanilla din Muselina
 

 

 

 

ANEXA 3 | PREMIILE CAMPANIEI

1x TRICICLETĂ BENTLEY

CARACTERISTICILE PRODUSULUI :

–    Funcție de rotație liberă (freewheel) pentru control parental în siguranță

–    Copertină pliabilă pentru toate condițiile meteorologice

–    Protecție de siguranță detașabilă pentru confort

–    Suport suplimentar pentru picioare pentru cei mai mici pasageri

–    Scaun ergonomic rotativ pentru ca micuțul să se simtă în siguranță având contact vizual cu părinții

–    Roți de cauciuc umflate cu aer (față 12 ”, spate 10”) pentru o plimbare lină

–    Pedale anti-alunecare pentru a preveni accidentele

–    Fereastră pentru supraveghere parentală

–    Apărătoare roți pentru protejare împotriva murdăriei

–    Frână spate pentru opriri în siguranță

–    Suport spate reglabil pentru diferite poziții de șezut

–    Centuri cu prindere în 5 puncte pentru o mai mare siguranță

Tricicleta Bentley 6 in 1 respectă normele europene privind siguranța consumatorului, roata din față având protecții pentru protejarea piciorușelor copilului tău.